Enquête opstellen woonbeleid

De gemeente gaat in het komend najaar aan de slag met het opstellen van haar woonbeleid voor de komende jaren. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen van de inwoners en woningzoekenden in alle kernen van de gemeente. Het gaat dan niet alleen om hoeveel en waar woningen moeten worden gebouwd, maar ook over in welke type en prijsklassen er woningen moeten worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Om dit te onderzoeken heeft de gemeente samen met de woningcorporatie Wonen Limburg en in afstemming met hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden een enquête met een vragenlijst opgesteld.

Resultaat onderzoek en vervolg
Het resultaat van het onderzoek en de belangrijkste conclusies worden in een eindrapportage op een rij gezet en daarna besproken met de gemeenteraad. Ook zullen de hoofdlijnen en de rapportage van het onderzoek op deze website worden geplaatst.

Het invullen van de vragenlijst
De vragenlijst kan online worden ingevuld via https://enquete.toponderzoek.com/venraywonen of middels onderstaande QR-code. De enquêteformulieren liggen ook op het gemeentehuis, bij gemeenschapshuizen in de wijken en de dorpen en bij de bibliotheek in Venray. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Toponderzoek in samenwerking met de Stec-Groep. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid.

Wij sturen deze enquête A-select naar een aantal inwoners van onze gemeente om zo de respons zo groot mogelijk te maken. Mochten inwoners niet in de gelegenheid zijn dit digitaal in te vullen dan verwijzen wij hen naar de papieren versies die op de eerder genoemde locaties liggen. Hier ligt een retourenvelop bij waarop een postzegel niet nodig is.

Het onderzoek loopt tot 20 september.

Oproep aan alle huurders en woningzoekenden in de gemeente
Wij verzoeken vriendelijk alle huurders van Wonen Limburg en woningzoekenden in de gemeente Venray om deel te nemen aan dit onderzoek. Een grote deelname is van belang en van invloed op de toekomst van het wonen in de gemeente Venray, voor het behoud en voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen.

Mocht u vragen hebben over de vragenlijst of het woonbehoefteonderzoek gemeente Venray dan kunt u contact opnemen met Anneloes Bouma of Luuk Lentferink van de Stec Groep.
Dit kan per e-mail via info@stec.nl of telefonisch via 026 – 7514100.