Windpark Venray

In februari 2020 heeft de gemeente Venray, op basis van haar beleidsplan KODE Venray, besloten om in een periode van een half jaar te onderzoeken wat de mogelijkheden en legitimiteit zijn voor een windpark op Venrays grondgebied. Op basis van de resultaten zal de gemeente besluiten of zij verdere stappen gaat zetten. Het onderzoek kan gezien worden als een eerste voorbereidende en verkennende fase.

Onderzoek
Dit onderzoek is een kans voor bewoners om met elkaar in dialoog te gaan over de wenselijkheid van een windpark. Maar ook een kans om samen te onderzoeken hoe de negatieve effecten beperkt kunnen worden. En als blijkt dat windmolens gerealiseerd kunnen worden, het streven om zoveel mogelijk revenuen in de regio bij de dorpen en bewoners te houden.
De gemeente Venray heeft Frank van Bussel gevraagd om als onafhankelijke procesbegeleider het onderzoek te faciliteren. Hij zal dit doen samen met een werkgroep van actieve bewoners uit het gebied. Deze bewoners doen dit vanuit hun betrokkenheid en op persoonlijke titel. Er zullen informatie- en ontwerpsessies worden georganiseerd waarin bewoners de ruimte krijgen met elkaar in gesprek te gaan. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden met direct omwonenden rond mogelijke locaties. De resultaten zullen worden gepresenteerd aan de gemeente Venray.

Vertraging
Helaas zal deze voorbereidende fase van onderzoek vertraging oplopen vanwege de onmogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren als gevolg van het Covid-19 virus. Omdat de gemeente beseft dat de voorbereidingsfase grote zorgvuldigheid vraagt heeft zij besloten om de activiteiten rond de voorbereidende fase op te schorten. Als er vanuit gezondheidsredenen geen belemmeringen meer zijn wordt na de zomervakantie 2020 de draad weer opgepakt. Bewoners worden de komende tijd op de hoogte gehouden via de dorps- en wijkkrantjes.

Frank van Bussel
Procesbegeleider Windpark Venray